Klik hier om in te loggen
Je bent momenteel niet ingelogd
Topic [vb] Ftpwebresponse error maandag 15 februari 2010 om 19:00
Somers
3 posts
Hallo,

Ik probeer met VB via ftp in te loggen.

Code
1
2
3
4
5
6
7
8
Dim request As FtpWebRequest

request = FtpWebRequest.Create("ftp://10.0.0.2/")
request.Credentials = New Net.NetworkCredential("user", "pass")

Dim response As FtpWebResponse = request.GetResponse()

MsgBox(response)


Maar nu krijg ik de volgende foutmelding: De aangevraagde URI is ongeldig voor deze FTP-opdracht.

System.Net.WebException was unhandled
Message="De aangevraagde URI is ongeldig voor deze FTP-opdracht."
Source="System"
StackTrace:
bij System.Net.FtpWebRequest.CheckError()
bij System.Net.FtpWebRequest.GetResponse()
bij FTP.Form1.Button1_Click_1(Object sender, EventArgs e) in C:UsersChristanDocumentsVisual Studio 2008ProjectsFTPFTPForm1.vb:regel 18
bij System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
bij System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
bij System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
bij System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
bij System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
bij System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
bij Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnRun()
bij Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()
bij Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(String[] commandLine)
bij FTP.My.MyApplication.Main(String[] Args) in 17d14f5c-a337-4978-8281-53493378c1071.vb:regel 81
bij System.AppDomain._nExecuteAssembly(Assembly assembly, String[] args)
bij Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bij System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
InnerException:

Wat gaat er verkeerd?

Alvast bedankt.
Reageer Quote dit bericht Bewerken Privé bericht zendenmaandag 15 februari 2010 om 19:00
Robinw300i
13 posts
ik heb zelf ook wel eens wat simpels gemaakt om up te loaden op een FTP... dit is de code die ik gebruikte, ik heb er ff wat commentaarregels voor je bijgezet:
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
Dim clsRequest As System.Net.FtpWebRequest = DirectCast(System.Net.WebRequest.Create(txtHost.Text + filename), System.Net.FtpWebRequest) 'txtHost.Text is ftp.website.com, filename is het pad van het te uploaden bestand
                clsRequest.Credentials = New System.Net.NetworkCredential(txtUsername.Text, txtPassword.Text) 'lijkt me duidelijk, txtusername.text is de gebruikersnaam van de FTP, txtPassword.Text het wachtwoord
                clsRequest.Method = System.Net.WebRequestMethods.Ftp.UploadFile 'uploaden
                Dim bFile() As Byte = System.IO.File.ReadAllBytes(file)
                Dim clsStream As System.IO.Stream = clsRequest.GetRequestStream()
                clsStream.Write(bFile, 0, bFile.Length)
                clsStream.Close()
                clsStream.Dispose()


Bij mij werkt dit zonder problemen in VB2008
Reageer Quote dit bericht Bewerken Privé bericht zendendonderdag 22 april 2010 om 21:14